Enlarge the map

ZVEZDA VOSTOKA, restaurant

Kharkiv, Danilevskogo st., 24a
(057) 7055808